Taal
Beschrijving
Snippet preview
C#
FizzBuzz
/* Wat is FizzBuzz? FizzBuzz is normaalgesproken een spel gespeeld door kinderen. De deelnemers noemen optellend omstebeurt een getal op. Als het getal door 3 gedeeld kan worden moet de deelnemer 'Fizz' zeggen Als het getal door 5 gedeeld kan worden moet de deelnemer 'Buzz' zeggen Als het getal door 3 & 5 gedeeld kan worden moet de deelnemer 'FizzBuzz' zeggen. Voorbeeld: 1 2 Fizz 4 Buzz Fizz 7 8 Fizz Buzz 11 Fizz 13 14 FizzBuzz */ static void Methode1() { for (float i = 1; i <= 100; i++) { if ((i / 3) == Math.Floor(i / 3) && (i / 5) == Math.Floor(i / 5))//Als het huidige getal door 3 & 5 gedeeld kan worden: FizzBuzz { Console.WriteLine("FizzBuzz"); } else if ((i / 3) == Math.Floor(i / 3))//Als het huidige getal door 3 gedeeld kan worden: Fizz { Console.WriteLine("Fizz"); } else if ((i / 5) == Math.Floor(i / 5))//Als het huidige getal door 5 gedeeld kan worden: Buzz { Console.WriteLine("Buzz"); } else //Als het huidige getal niet door 5 en 3 gedeeld kan worden: i { Console.WriteLine(i.ToString()); } } Console.ReadLine(); } static void Methode2() { for (float i = 1; i <= 100; i++) { if (i%3==0 && i%5==0)//Als het huidige getal door 3 & 5 gedeeld kan worden: FizzBuzz { Console.WriteLine("FizzBuzz"); } else if (i % 3 == 0)//Als het huidige getal door 3 gedeeld kan worden: Fizz { Console.WriteLine("Fizz"); } else if (i % 5 == 0)//Als het huidige getal door 5 gedeeld kan worden: Buzz { Console.WriteLine("Buzz"); } else //Als het huidige getal niet door 5 en 3 gedeeld kan worden: i { Console.WriteLine(i.ToString()); } } Console.ReadLine(); }
PHP
Willekeurig ID genereren gebaseerd op tijd
<?php //Converteerdt de tijd in microseconden naar een unieke waarde $id = base_convert(microtime(false), 10, 36); //Weergeven echo $id; ?>
PHP
Open mapje en weergeef de inhoud
<?php $dir = "/images/"; // Open a directory, and read its contents if (is_dir($dir)){ if ($dh = opendir($dir)){ while (($file = readdir($dh)) !== false){ echo "filename:" . $file . "<br>"; } closedir($dh); } } ?>
PHP
.txt inlog-script
<?php #1.create map with the name users #2 create username.txt #3.add username and password in username.txt like this example:"username ~~ password" # form with input's included session_start(); if (isset($_GET['submit'])) { $username = $_GET['username']; $password = $_GET['password']; $path = './users/'. $username . '.txt'; if (file_exists($path)) { $userfile = file_get_contents($path); $checker = explode('~~', $userfile); if ($password == $checker[1]) { $_SESSION['username'] = $username; # script na succesfull login } else { echo '<script type="text/javascript">alert("Password incorrect!")</script>';} } else { echo '<script type="text/javascript">alert("Username incorrect!")</script>';} } else #submit error ?> <form class="login" action="login.php" method="get"> <h1>Login</h1> <input type="firstname" name="username" value="" placeholder="Username..." required autofocus> <br /> <input type="password" name="password" value="" placeholder="Password..." required ><br /> <button type="submit" name="submit">Submit</button><br /> </form>
C#
Detect wanneer gekopieerd is
[DllImport("User32.dll", CharSet=CharSet.Auto)] public static extern IntPtr SetClipboardViewer(IntPtr hWndNewViewer); //Basically you register your app as a clipboard viewer using _ClipboardViewerNext = SetClipboardViewer(this.Handle); and then you will recieve the WM_DRAWCLIPBOARD message, which you can handle by overriding WndProc: protected override void WndProc(ref Message m) { switch ((Win32.Msgs)m.Msg) { case Win32.Msgs.WM_DRAWCLIPBOARD: // Handle clipboard changed break; // ... } }
CSS
Te lange tekst afkappen
pre { white-space: pre-line; word-wrap: break-word; }
CSS
Links <a> verschillende opmaak geven
/* HTTP links */ a[href^="http://"]{ padding-right: 20px; background-color:red; } /* emails */ a[href^="mailto:"]{ padding-right: 20px; background-color:green; } /* pdfs */ a[href$=".pdf"]{ padding-right: 20px; background-color:bue; }
CSS
Divs 100% hoogte
html,body { /* De pagina moet zelf eerst 100% hebben */ height: 100%; } div{ /* Dan de div 100% */ height: 100%; }
CSS
Verticaal alignen
.verticalcenter{ position: relative; top: 50%; -webkit-transform: translateY(-50%); -o-transform: translateY(-50%); transform: translateY(-50%); }
PHP
PDO Prepared Query
<?php $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM kabels WHERE opdrachtnummer = :opdrachtnummer", array(PDO::ATTR_CURSOR => PDO::CURSOR_FWDONLY)); $stmt->bindParam(':opdrachtnummer', $opdrachtnummer); $stmt->execute(); $results = $stmt->fetchAll(); foreach ($results as $kabel) { //loop door elke kabel heen $kabel['veld van kabel kollom'] } ?>
PHP
PDO Database verbinding
<?php $servername = "localhost"; $username = "root"; $password = ""; $dbname ="databasenaam"; try { $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); } catch(PDOException $e) { echo "Connection failed: " . $e->getMessage(); } ?>
C#
Streamreader lees text uit een bestand
using (StreamReader sr = new StreamReader(@"pad\bestand.txt")) { //een tijdelijke variabel om de huidige lijn tijdelijk in op te slaan string line; //zodra we een nieuwe regel lezen en deze niet niks / null is dan schrijven we de text op die lijn naar de console while ((line = sr.ReadLine()) != null) { Console.WriteLine(line); } }
C#
Streamwriter schrijf naar bestand
using (StreamWriter writer = new StreamWriter(@"pad\bestand.txt")) { writer.Write("Word "); //schrijf op huidige regel writer.WriteLine("word 2"); //schrijf op huidige regel en ga daarna op de volgende regel staan writer.WriteLine("Line"); } //uitkomst //Word word 2 //Line //In combinatie met een foreach loop om items uit een listbox weg te schrijven. using (StreamWriter writer = new StreamWriter(@"pad\bestand.txt")) { foreach (string item in listbox1.items) { writer.WriteLine(item); } } //Elk item in de listbox word weggeschreven op een nieuwe lijn in het bestand 'bestand.txt'
CSS
Div breedte op basis van de breedte van een andere div
/* Als je een sidebar hebt en je wilt hem een vaste breedte maken. dan kun je deze code in je css gebruiken om de andere div de rest te laten vullen zonder % te gebruiken voor de breedte van de sidebar. 100% is de breedte van de webbrowser. bijv 1000px. de sidebar div is 300px dus om de andere div te laten vullen moet hij 700px worden. */ width: calc(100% - 300px);
PHP
Fibonacci sequence
<?php //Fibonacci function getFib($n) { return round(pow((sqrt(5)+1)/2, $n) / sqrt(5)); } for($i = 0; $i < 10;$i++){ echo getFib($i)."<br/>"; } /* Uitkomst: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 */ ?>